Obsługa podmiotów gospodarczych

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych jak  i spółek prawa handlowego.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia:

- bieżącą obsługę korporacyjną (m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji i wielu innych sprawa przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej,

- tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,

- sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach,

- bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (w zależności od potrzeb Klienta: telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź w Kancelarii lub w siedzibie Klienta),

- windykację należności od dłużników Klienta, dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych (elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym), prowadzenie w imieniu Klienta postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wobec dłużników Klienta, którzy pomimo prawomocnego orzeczenia sądu nadal uchylają się od spłaty należności,

- reprezentację swoich Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

- reprezentację swoich Klientów wobec ich kontrahentów, wierzycieli oraz dłużników,

- uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego kontrahentami,

Prawnicy naszej kancelarii zdobywali doświadczenie w ramach bieżącej obsługi prawnej wśród największych podmiotów gospodarczych m. in Alfa Elektro Sp. z o. o., Lemar Electric Sp. z o. o., PKO BP S.A., progres24.pl.

Powrót Sprawy spadkowe Sprawy rodzinne Sprawy karne