Kosiński, Bogowicz radcy prawni i adwokaci spółka partnerska

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej na rzecz osób fi­zycz­nych nie pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, przed­się­bior­ców, a także spół­ek pra­wa han­dlo­we­go i in­nych osób praw­nych z terenu Polski oraz z zagranicy, jak również or­ga­nów pań­stwo­wych i sa­mo­rzą­do­wych oraz or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i po­li­tycznych.

Poza Partnerami Kancelarii, pracę na rzecz klientów Kancelarii wykonuje w ramach stałej współpracy adw. Justyna Kaniut.

Kan­ce­la­ria aktywnie współ­pra­cu­je również z rad­ca­mi praw­ny­mi i ad­wo­ka­ta­mi z in-nych miast oraz in­nych kra­jów, za­pew­nia­jąc ob­słu­gę - także w ję­zy­ku pol­skim - na te­re­nie m.in. USA, Czech i Sło­wa­cji.

Od kan­ce­la­rii praw­nych co­raz czę­ściej ocze­ku­je się nie tyl­ko sku­tecz­ne­go do­radz­twa praw­ne­go, ale rów­nież fi­nan­so­we­go i biz­ne­so­we­go. Wie­dza i do­świad­cze­nie na-szych Part­ne­rów oraz osób współpracujących: do­rad­ców po­dat­ko­wych, fi­nan­si­stów oraz bie­głych re­wi­den­tów, uła­twia­ją spro­sta­nie ta­kim ocze­ki­wa­niom.

pl. Kościuszki 9/38
41-902 Bytom

NIP: 6262987565
REGON: 241855835
KRS: 0000376722

tel. / fax +48 32 280 28 22

sekretariat@kancelariakbb.pl